Regnskapsføreren er ikke død

Med digitalisering følger tabloide overskrifter over yrker som forventes å forsvinne. Regnskapsbransjen er, i likhet med de aller fleste andre bransjer, i stor endring. Vi tror ikke på en snarlig død for dette yrket. Snarere tvert imot. Vi tror rollen er i ferd med å redefineres. Dette representerer en unik mulighet for konsern som SpareBank 1 SMN og SR-Bank.

Regnskapsbransje i endring
Teknologiutviklingen, økt konkurranse, omstilling og kompetanseutvikling, endrede bransjestruktur, regelverksendringer og endrede kundebehov. Dette er ikke bare en lang rekke sentrale drivere for bankbransjen, men de er også særlig relevante for regnskapsbransjen. Fremveksten av nye digitale løsninger har gjort at kundenes forventninger til regnskapsbransjen har endret seg. Vi ser få tegn til at regnskapsføreryrket er i ferd med å dø ut, men det er åpenbart at rollen vil kunne endres i en retning som skaper enda mer kundeverdi.

Regnskapsbransjens «bread and butter» er i all hovedsak knyttet til tradisjonelle regnskaps- og bokføringstjenester. En spørreundersøkelse blant Regnskap Norges medlemsbedrifter viser at denne tjenestekategorien utgjør 75 prosent av bransjeomsetningen. Til sammenligning utgjør kategoriene Lønn og HR 11 prosent, rådgivning og konsulenttjenester 7,5 prosent, mens programvare og digitale tjenester utgjør 5 prosent

Det er riktignok vesentlige forskjeller per tjenestekategori sett opp mot regnskapsfirmaenes størrelse. Hos de minste stammer en større andel av omsetningen fra salg av regnskapstjenester inklusive årsoppgjør. Hos de store stammer en høyere andel av omsetningen fra salg av programvare og digitale tjenester. Vi mener det ligger et stort potensial for regnskapsførere å løse mer komplekse behov, særlig innen kategorien rådgivning og konsulenttjenester.


Kilde: Regnskap Norge, bransjeutvikling 2018, Spørreundersøkelse medlemsbedrifter (N=633)

Fra punching til sparringspartner
Økonomistyring og bedriftsadministrasjon kan ofte være tidkrevende, komplekst og repeterende arbeid. I følge Regnskap Norge var det ved utgangen av 2018 413 610 bedrifter i Norge som benyttet ekstern regnskapsfører. Flere av utfordringene bedriftene sliter med kan fint løses gjennom digitale selvbetjeningsløsninger, men mange foretrekker å sette hele eller deler av dette arbeidet ut til en regnskapsfører. Vi tror dette behovet kommer til å eksistere i lang tid fremover.

En SMB-undersøkelse vi utførte tidligere i år viser at nettopp regnskapsførere er en sentral partner for SMBer når de skal holde oversikt over bedriftens økonomi.  58 prosent av respondentene svarer at regnskapsføreren er den viktigste kilden til å administrere og holde oversikt over bedriftsøkonomien, mens kun 4 prosent svarer det samme om bankrådgiveren. Vi tror det ligger et uforløst potensial for regnskapsfirmaer i å knekke koden som banker i mange år har forsøkt å løse – nemlig proaktiv relasjonsbygging og rådgivning over tid.

Oversikten nedenfor viser hva SMBene som deltok i vår undersøkelse svarte når vi spurte dem hva de bruker for å holde oversikt over bedriftens økonomi .

Kilde: Cicero Consulting, Norstat, januar 2020. N=1000

Vår hypotese er at mange regnskapsførere undervurderer sin fagkompetanse, og at de ofte tenker at det som er opplagt for dem også er soleklart for kundene. Regnskapsførerens tallforståelse, kunnskap om komplekse regler, samt deres evne til å analysere tallmaterialet til konkrete beslutninger som får direkte konsekvenser for virksomhetene, gjør dem til en sentral sparringspartner for bedrifter. Digitalisering og automatisering representerer i denne sammenheng viktige virkemidler for å sette regnskapsføreren i stand til å skape ytterligere kundeverdi, og representerer derimot ikke en trussel som truer deres eksistens.

For å lykkes med dette kreves det riktignok vilje, samt evne til omstilling og kompetanseutvikling, innen områder som tradisjonelt sett kanskje ikke forbindes med rollen til en regnskapsfører. Organisasjons- og kulturutvikling tar tid, men det siste halvåret har tydeliggjort behovet for gode råd og sparring i en usikker tid. Dermed bør muligheten for å styrke og redefinere regnskapsførerens posisjon som preferert partner fremstå som mer aktuell enn noen gang.

Bank og regnskap som fortrinn
SpareBank 1 Regnskapshuset SR byttet nylig navn til SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner. Selv om navnebyttet trolig ikke medfører merkbare endringene for kundene på kort sikt, så mener vi dette indikerer et tydelig skift i fokus. Det nye navnet skal vise at de vil være en nær samarbeidspartner, med en stor bredde av tjenester å tilby – utover kun regnskap. En retning vi tror er helt riktig å bevege seg i.

SpareBank 1 SMN ser også muligheter for å hente ut synergier på tvers av forretningsområdene. Blant bankens strategiske fokusområder finner vi det å skape «ett SMN», som har til formål å gi økte inntekter og kostnadseffektivisering på tvers. Vi tror også dette fokuset er riktig, og at det ligger et uforløst potensial i å få samspillet på tvers av bank og regnskap til å bli enda bedre. Konsern som SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1SMN har forretningsmuligheter som går på tvers av bank og regnskap, og som kan utnytte smart bruk av menneskelige ressurser i kombinasjon med digitale løsninger

Med et regnskapshus som nå teller 500 årsverk er det åpenbart at SpareBank 1 SMN har muligheter som mange andre banker bare kan misunne. I forbindelse med at SpareBank 1 Regnskapshuset SMN kjøpte opp aksjene i Orkla Økonomi på Organger og Orion Regnskap i Trondheim, så uttalte Arne Nypan, administrerende direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, at lokal tilstedeværelse og menneskelige ressurser aldri går av moten.

Vi er definitivt enig med Nypan, men vi tror det må legges til et annet sentralt element, som må være tilstede dersom de skal lykkes med å hente ut disse synergiene. Dette sentrale elementet er smart bruk av teknologi. Teknologi og automatisering bør ta seg av de repetitive og «kjedelige» arbeidsoppgavene, slik at menneskelige ressurser kan vies til å løse mer komplekse oppgaver som virkelig skaper kundeverdi.

Av Stefan Astroza, Analysesjef Cicero Consulting


Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport SMB. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt stefan.astroza@cicero.no