SpareBank 1 SMN bygger bærekraftskompetanse innen utvalgte bransjer

Vi har tatt kontakt med bærekraftsansvarlig i et utvalg banker for å få et innblikk i hvordan bankene vurderer sin rolle når det kommer til bærekraftsarbeid for sine bedriftskunder og hvilke grep de har tatt. Vi har i den forbindelse stilt banksjef for næringsliv i SpareBank 1 SMN, Knut Vestbø, to konkrete spørsmål; 1) hvordan ser dere på rådgiverens rolle i arbeidet med bærekraft blant deres bedriftskunder? 2) Hvilke tiltak har dere gjennomført for å heve kompetansen blant deres ansatte?

Knut Vestbø, banksjef næringsliv SpareBank 1 SMN

– Dersom en rådgiver skal innvilge et nytt lån må han eller hun ha kunnskap og verktøy som kan hjelpe til med å identifisere den viktigste klimarelaterte risiko som kunden er eksponert for.


1. Hvordan ser dere på rådgiverens rolle i arbeidet med bærekraft blant deres bedriftskunder?

Vestbø: Vi tilstreber å gi rådgivere med hovedvekt av kunder innen disse bransjene praktisk forretningsforståelse som a) sikrer banken god innsikt i trender og utvikling i disse bransjene og som b) sikrer kundene god oppfølging av rådgivere som forstår forretningen til bedriftene.  Denne strategien har vi fulgt i mange år og inngår som ett av de viktige samarbeidsområdene alle SpareBank 1 banker har i fellesskap.

Bærekraft inngår i begrepet praktisk forretningsforståelse. Det er ikke nok med teoretisk kunnskap og / eller evne til å selge bankens produkter uten å kunne forstå de utfordringer bedriftene står overfor. SpareBank 1 SMN har et samfunnsansvar som innebærer at våre rådgivere til en viss grad kan påvirke kundene til å velge bærekraftstiltak som gir positiv effekt, dog innenfor det mandatet vi har og uten å påta oss rollen som generell bærekraftsrådgiver. All den tid vi har delt inn porteføljen vår i på forhånd definerte bransjer gir dette muligheter til å stille krav som er konkrete for den spesifikke bransje, som vi ellers ikke ville hatt.

2. Hvilke tiltak har dere gjennomført for å heve kompetansen blant deres ansatte?

Vestbø: Det stilles varierende krav til ansattes kompetanse om klimarisiko ut fra ansattes ansvar. Det er urealistisk at alle ansatte skal være eksperter på alle tema innenfor klimarisiko. Vår kompetanseplan vil i stor grad følge inndelingen innen bransjer all den tid våre rådgivere uansett skal ha praktisk forretningsforståelse på området samtidig som det gir adekvat rådgivning til kundene. Vi må være bevisst at å identifisere klimarelatert risiko relaterer seg til den daglige aktiviteten i banken. Dersom en rådgiver skal innvilge et nytt lån må han eller hun ha kunnskap og verktøy som kan hjelpe til med å identifisere den viktigste klimarelaterte risiko som kunden er eksponert for. Dette skal både bidra til å redusere bankens risiko, bidra til at kunden reduserer sin egen risiko gjennom god rådgivning fra banken og styrke en god kunderelasjon ved at vi oppfattes som profesjonell partner.

Så langt har vi i samarbeid med de andre SpareBank 1 bankene laget gode e-læringskurs for alle ansatte som sikrer en felles basisforståelse for hva bærekraft handler om.  Det vi planlegger videre er å gi våre rådgivere kompetanse som er relatert til våre utvalgte bransjer. Vi har plukket ut eiendom og fiskeri som de to første bransjene der vi etablerer et klassifiseringssystem etter kravene i taksonomien. Dernest jobber vi med å utvikle en klimakalkulator for SMB segmentet som skal hjelpe bedriftene med å erkjenne og forstå hvor de står i dag, i alle bransjer. Det skal også etableres en felles kunnskapsbase som er kontinuerlig oppdatert og tilgjengelig for alle ansatte i konsernet.

Av Petter Solerød, Analytiker Cicero Consulting.

Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt petter.nybakk@cicero.no