Sandnes Sparebank jobber med bransjespesifikk ESG-vurdering

Vi har tatt kontakt med bærekraftsansvarlig i et utvalg banker for å få et innblikk i hvordan bankene vurderer sin rolle når det kommer til bærekraftsarbeid for sine bedriftskunder og hvilke grep de har tatt. Vi har i den forbindelse stilt leder for bærekraft og virksomhetsstyring i Sandnes Sparebank, Tove Linn Bjørnå, to konkrete spørsmål; 1) hvordan ser dere på rådgiverens rolle i arbeidet med bærekraft blant deres bedriftskunder? 2) Hvilke tiltak har dere gjennomført for å heve kompetansen blant deres ansatte?

Tove Linn Bjørnå, Sandnes Sparebank
Foto:
Anne Lise Norheim

– Vi jobber også med bransjespesifikke løsninger og modellutvikling knyttet til ESG-riskvurdering, og i den forbindelse vil det også gjennomføres opplæring og kursing for våre rådgivere til høsten.


1. Hvordan ser dere på rådgiverens rolle i arbeidet med bærekraft blant deres bedriftskunder?

Bjørnå: Rådgiverne har selvsagt en viktig rolle i bankens relasjon til våre bedriftskunder og arbeid med bærekraft; både i å forstå risikobildet, herunder ESG-risiko, samt bidra positivt til omstilling. Alle våre nye bedriftskunder signerer en egenerklæring hvor flere bærekraftsrelaterte hensyn er inkludert.

Videre gjøres det ESG-riskvurdering ved alle kredittinnvilgelser (bør-krav på alle, må-krav ved engasjement over 10 millioner). Videre oppfordrer vi rådgiver til å ha aktiv dialog med våre kunder og potensielle nye kunder rundt bærekraft. Både for å skape bevissthet og kunnskap om temaet, sikre at bærekraft er på dagsorden, og at ledelsen har et aktivt forhold til hvordan omstilling til et lavutslippssamfunn påvirker deres virksomhet; både ift. muligheter og trusler/risikoer.

2. Hvilke tiltak har dere gjennomført for å heve kompetansen blant deres ansatte?

Bjørnå: Jeg har tett dialog med BM og våre rådgivere, for sparring, kunnskapsdeling og informasjon rundt (grønn) produktutvikling, systemstøtte, ESG-risk-vurderinger mv. Videre har vi gjennomført flere kurs for rådgivere, i samarbeid med Spama og Eika-alliansen. Tema har vært både generelt på bærekraft, samt mer spesifikt på ESG- og klimarisiko. Vi jobber også med bransjespesifikke løsninger og modellutvikling knyttet til ESG-riskvurdering, og i den forbindelse vil det også gjennomføres opplæring og kursing for våre rådgivere til høsten. Rammene og de regulatoriske forhold er i utvikling, og det er naturlig at vi vil ha et fokus på kompetanseheving også fremover på dette området. Vi har et godt samarbeid på tvers i alliansen hvor vi jobber med grønn produktutvikling, systemstøtte, kompetanseheving, modellering mv hvor bærekraft og ESG-risk håndteres.

Vi vil arrangere et kundearrangement tidlig i oktober med bærekraft som tema, hvor målgruppen nettopp er SMB-markedet. Her vil fokus være hvordan SMB-markedet bør jobbe med bærekraft, både i form av regulatorisk utvikling og rapporteringskrav, men ikke minst med tanke på ulike interessentgruppers økte forventninger og fokus på hvordan bedriftene håndterer bærekraft og -tilhørende risiko. Vi vil der si litt om hvordan vi som bank/finansieringspartner setter krav, men også ha fokus på og gi eksempler (gjennom presentasjoner fra noen av våre kunder) på hvordan strategisk prioritering av bærekraft er lønnsomt.

Av Petter Solerød, Analytiker Cicero Consulting.

Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt petter.nybakk@cicero.no