Sammen er vi sterkere

Antall sparebanker i Norge er blitt redusert fra 119 til 96 i løpet av de siste ti årene. Trenden er klar – digitalisering, endrede rammebetingelser og økt konkurranse gir grobunn for at ulike former for samarbeid vokser frem.

På tvers av allianser
Nye konstellasjoner og fusjoner har vokst frem i det norske banklandskapet de siste årene. Mindre sparebanker har inngått samarbeid for å legge til rette for fremtidig vekst. Den siste tiden har også gitt oss fusjoner mellom større regionale banker og mindre sparebanker, nå aktualisert med SpareBank 1 Nord-Norges samarbeid med Helgeland Sparebank og den planlagte fusjonen mellom SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank. Nylig kom også nyheten om at SpareBank 1 Nord-Norge stenger over halvparten av sine filialer, og gir de gjenværende 15 kontorene nytt og utvidet innhold, som følge av at kundeadferden endres og mobilbanken langt på vei har overtatt for bankkontoret.

De fleste bankene har nylig presentert resultater for andre kvartal. Til tross for at vi er inne i spesiell tid så tyder tallene på at bankene jevnt over leverer solide tall. Selv om tall fra Finanstilsynet viser at bankenes lønnsomhet er fallende, så ser det ut til at de minste sparebankene har vært skjermet fra de store utlånstapene og at situasjonen ser lysere ut enn hva mange fryktet for fem måneder siden. Fusjonene de siste årene er ikke nødvendigvis gjort for å sikre bankenes overlevelse, men snarere for å sikre fremtiden til det beste for bankene og deres kunder.

Mange grunner til samarbeid
Digitalisering, økte reguleringer og økt konkurranse skaper gode grunner til å utforske nye samarbeidsformer. Digitaliseringen fører blant annet til at flere manuelle oppgaver kan løses ved bruk av RPA eller maskinlæring. Gevinstene ved å digitalisere manuelle rutiner er åpenbare, samtidig som det å bygge disse løsningene er svært kostnadskrevende.

Siden finanskrisen har banklandskapet vært preget av stadig økte krav og reguleringer fra myndighetshold, som har skapt vanskeligere rammebetingelser for bankene. Strengere kapitalkrav gjør at bankene må ha mer kontroll på egen kundeportefølje, som igjen fører til at enkelte banker må være mer restriktive i sine utlån til enkelte næringer.

– Kundeundersøkelser viser at mange kunder fortsatt ønsker en fysisk tilstedeværende bank, og vi mener norske sparebanker således er godt posisjonert for videre vekst.

Trusselen om at BigTech-selskapene skal innta bankmarkedet har ikke styrket seg nevneverdig de siste årene. Konkurransen har derimot økt fra andre hold. Etablerte aktørers lansering av heldigitale lavprisaktører som Bulder og Himla, samt kampen om å vinne attraktive medlemsorganisasjoner som LoFavør og Akademikerne, har bidratt til å tilspisse konkurransen i bankmarkedet ytterligere de siste årene. Årets Forbruker- og Finanstrender viser at kun 10 prosent av norske bankkunder har byttet bank det siste året. Blant disse oppgir hele 66 prosent at dette skyldes bedre betingelser hos den nye banken. Selv om byttefrekvensen er lav, så er pris fortsatt den største bytteårsaken. Dette legger ytterligere press på bankenes marginer når de møter konkurranse fra lettbente internettbanker med en helt annen kostnadsbase.

Samarbeid til det beste for kunder og lokalsamfunnet
Norske sparebanker har en viktig samfunnsrolle i sitt lokalmiljø. I tillegg til å sørge for finansiering til små og mellomstore bedrifter, som igjen sikrer arbeidsplasser, så er de en essensiell bidragsyter til lokal idrett og kulturliv. Kundeundersøkelser viser at mange kunder fortsatt ønsker en fysisk tilstedeværende bank, og vi mener norske sparebankene således er godt posisjonert for videre vekst.

Vi håper på ingen måte at antallet sparebanker i Norge halveres. Til det har mange lokalsamfunn blitt for avhengig av lokale bankers bidrag. Derimot er trenden vanskelig å ignorere og vi syns ikke vi tar alt for stor risiko når vi sier at antallet banker vil fortsette å falle i årene som kommer.

Av Petter Nybakk, Analyseansvarlig bank i Cicero Consulting


Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt stefan.astroza@cicero.no