Intervju: Skyteknologi – en forutsetning for innovasjon

I bank- og finansnæringen er finansiell teknologi, kunstig intelligens og skytjenester sentrale drivere for den digitale utviklingen. Vi i Cicero Consulting har tatt en prat med Bjørnar Engebretsen, Direktør for Hybrid Cloud Services i Itera, Ciceros morselskap, om nettopp skyteknologi.

Skyteknologi er en essensiell del av det digitale skiftet i finansnæringen og vi går dypere inn på viktigheten ved skybaserte løsninger og fordelene det bringer med seg, samt hva som kreves for suksessfull skymigrasjon.

Bjørnar Engebretsen, Direktør for Hybrid Cloud Services i Itera.

Cicero: Hva gjør skyteknologi så viktig for moderne bedrifter?
Bjørnar Engebretsen: Skyteknologi er viktig for moderne bedrifter fordi den skaper nye forretningsmessige muligheter gjennom et bredt spekter av teknisk funksjonalitet, som for eksempel kunstig intelligens, maskinlæring, avanserte dataplattformer og mye mer. I tillegg er skyen rask å ta i bruk og gir stor fleksibilitet. Det er ingen behov for up-front investeringer, tjenestene er tilgjengelig umiddelbart og alt kan styres ved hjelp av kode. Det er også «uendelig» med kapasitet og man kan skalere opp, ned, ut og inn helt etter behov.

Skyplattformer gir også muligheten til å bygge reell redundans for å sikre høy tilgjengelighet. I praksis betyr dette at man kan skape nye produkter eller forretningsfunksjonalitet raskt, og disse kan løpende endres i høyt tempo (på timer/dager, ikke måneder/år som eldre applikasjoner) for å forbedre brukeropplevelsene eller skape nye funksjoner etter hvert som man lærer eller ser hvordan markedet utvikler seg.

I Norge er Vipps et godt eksempel på denne innovasjonskraften

– Bjørnar Engebretsen.

Med andre ord, så gjør dette bedrifter endringsdyktige og innovasjon kan skje i et helt annet tempo enn tidligere. Dette er helt nødvendige egenskaper for bedrifter i de fleste industrier i dagens markeder.  

Cicero: Hvilke trender ser vi når det kommer til bruk av skybaserte løsninger? Hvordan har koronapandemien bidratt i utviklingen?
Bjørnar Engebretsen: En veldig tydelig trend, hvis man leser resultatrapportene til de store skyleverandørene, er at bruken av skytjenester vokser ekstremt raskt. Veksten er i praksis todelt. Den største driveren er digitalisering og innovasjon, enten det er for forretningsprosesser eller nyskaping gjennom helt nye produkter.

Den andre driveren er migrering av eksisterende applikasjoner og infrastruktur fra tradisjonell teknologi, til skyteknologi. Det er ingen tvil om at koronapandemien har akselerert denne veksten. Når pandemien inntraff, var det mange som opplevde at de ikke var godt nok rustet og at deres forretningsprosesser og løsninger ikke fungerte optimalt under slike rammebetingelser

Enkelhetene og fleksibiliteten i skyplattformer gjør det også mulig for nye spillere å ta posisjoner i etablerte markeder. Her er det mange kjente eksempler, spesielt fra konsumentmarkedet. Det er også interessant å se hvilke selskaper som er størst i verden i dag, sammenlignet med for 20 år siden.

Cicero: Hva er status for bruk av skyteknologi i norsk bank- og finansnæring?
Bjørnar Engebretsen: Først er det viktig å understreke at bank- og finansnæringen er underlagt strenge lovmessige og regulatoriske krav, som også stiller krav til denne sektorens IT løsninger. Dette er en bransje som historisk har investert tungt i IT i mange tiår allerede. Omstillingen av alle disse investeringene er tunge og tar tid, og det skal gjennomføres på en trygg og sikker måte.

Samtidig er det gøy å følge med på hvilken innovasjonskraft denne næringen har. Tradisjonelle bank- og finansinstitusjoner er under press fra store teknologiselskaper med store brukermasser, både i person- og forretningsmarkedet, som vurderer eller faktisk går inn i denne sektoren.

I Norge er Vipps et godt eksempel på denne innovasjonskraften, men det finnes også en mengde andre gode eksempler i andre fintech-selskaper. Det er derfor krevende å gi et spesifikt svar på status. Det varierer fra at noen har kommet svært langt, noen er til og med «cloud native», mens andre har en lang vei å gå. Bank- og finansnæringen er en svært viktig sektor for skytjenesteleverandørene på grunn av både store datamengder og tunge kalkulasjoner.

De får derfor mye fokus fra disse leverandørene og løsninger for hvordan man kan ta i bruk skybasert teknologi, med utgangspunkt i lover og andre regulatoriske forhold for disse næringene, utvikles i rekord-fart. Det gjør det enklere å komme i gang og være trygg på at sikkerheten blir ivaretatt på en god måte. I Norge har vi opplevd at for eksempel Microsoft har etablert datasentere for sin Azure plattform her i landet, blant annet for å svare på noen av kravene fra disse næringene.  

Cicero: Hvilke potensielle konsekvenser vil banker som velger bort skytjenester kunne stå overfor?
Bjørnar Engebretsen: På lang sikt så er jeg ikke i tvil om at de som velger bort skytjenester vil falle ifra. Samtidig vil jeg understreke at jeg enda ikke har opplevd å møte en virksomhet innenfor denne sektoren som har tatt et slikt valg, snarere tvert imot. Jeg opplever at bankene er offensive og har tydelige strategier hvor bruk av skytjenester er en viktig del av realiseringen.

Som nevnt, så skal vi huske på at denne næringen har investert tungt i IT over lang tid og de opererer under komplekse rammebetingelser for å sikre at vi har et bankvesen vi kan stole på. Reisen vil derfor ta tid. På områder hvor det gjøres innovasjon ser vi at de går direkte til skyen med en gang. Når det gjelder kjernefunksjoner i bankene, så er det mye jobb som skal legges ned før man er eller kan være 100% i skyen.

Dynamikken i denne bransjen legger press på framdrift. De som er flinkest til å gjennomføre denne omstillingen på en effektiv og sikker måte, og som i tillegg skaper gode brukeropplevelser, vil være vinnerne. Det er jeg ganske trygg på.

Hvis man ikke planlegger dette i en helhet, så vil man fort miste den fantastiske fleksibiliteten denne type plattform tilbyr.

– Bjørnar Engebretsen.

Cicero: Hva er nøkkelementene i suksessfull skymigrasjon og eksisterer det en uniform løsning for alle bedrifter?
Bjørnar Engebretsen: Det finnes en rekke rammeverk for hvordan en migrering til skyen skal gjennomføres, alle skyleverandører har sin egen metodikk for dette, og det er ganske sammenfallende i forhold til hvilke steg man må igjennom. Det å migrere til skyen er en kompleks oppgave. Noe kan flyttes direkte til skyen med en gang, andre ting må endres totalt. Her er det viktig å sortere det man har og finne riktig metode for de forskjellige områdene. Det er også viktig å bygge en arkitektur som tar høyde for helheten. Agile arbeidsmetoder og autonome team krever fortsatt at man gjør dette innenfor et rammeverk.

Jeg pleier ofte å spøke med at hvis man ikke bygger en solid arkitektur, så vil man oppleve en 100m sprint for folk uten retningssans, for de som tar den Monty Python referansen. Dette gjelder også i skyen. De fleste benytter skyen på en eller annen måte allerede i dag. Hvis man ikke planlegger dette i en helhet, så vil man fort miste den fantastiske fleksibiliteten denne type plattform tilbyr.

Man kan få utfordringer med kostnader som løper løpsk, man kan få integrasjons utfordringer, drift og vedlikeholdsproblemer, forsinkede prosjekter (start-stop-start-stop), sikkerhetshull og funksjonelle begrensninger.

Cicero: Hva er erfaringene fra selskaper dere har hjulpet over på skybaserte løsninger?
Bjørnar Engebretsen: Først vil jeg si at i Itera så hjelper vi ikke bare kunder «over på skybaserte løsninger», vi hjelper også til med å utvikle og forvalte «cloud native» løsninger fra scratch. I svarene over så har jeg vært inne på en del av fordelene ved bruk av skybaserte løsninger, og vi har erfaring med at våre kunder får disse fordelene.

Vi har gjort lift-and-shift infrastruktur migreringer, som er den enkleste formen for å flytte kunder til skyen. Der er gevinstene knyttet til fleksibiliteten og effektiviteten i plattformen, mens det er lite å hente på det forretningsmessige (innovasjon og ny funksjonalitet) i slike scenarioer.

Vi i Itera hjelper også til med å utvikle og forvalte «cloud native» løsninger fra scratch

– Bjørnar Engebretsen.

Det er en god start, men reisen stopper ikke der. Vi har bygget nye og modifisert løsninger som tar i bruk den avansert funksjonaliteten som ligger i skyen, slik at kundene får digitalisert og optimaliser sine forretningsprosesser. Vi har re-designet og skrevet om gamle applikasjoner for å forbedre funksjonaliteten og brukeropplevelsen for våre kunder, og deres kunder.

Vi har også skapt helt nye cloud-native applikasjoner basert på innovasjonsprosjekter sammen med kundene, for eksempel hvis de skal utvikle et nytt produkt for et nytt marked. Vi er flinke til å øke omstillings og utviklingstempoet til kundene våre gjennom å ta i bruk skyen og bruke agile arbeidsmetoder.

Vi elsker utfordringer som er knyttet til om vi kan redusere tiden på en kompleks omstilling. Når vi kan ta et prosjekt ned fra 2 til 1 år, uten å gå på kompromiss med ambisjonsnivået, så er vi i vårt ess.

Vår ambisjon er at vi skal kunne støtte kundene våre i hele prosessen, fra ide til man er i produksjon og helt til løsningen er redundant og skal avsluttes. Vi kaller det for BizDevSecOps, alle fire dimensjoner i en sammenheng og by design.


Vil du lære mer om hvordan Itera jobber med skyteknologi? Kontakt Bjørnar Engebretsen for en prat.

E-mail